V letu 2018 smo pričeli z lociranjem podzemne infrastrukture in objektov.

V podjetju razpolagamo z lokatorjem podzemnih instalacij Leica Ultra in georadarjem Leica, s katerima odkrivamo podzemne instalacije-električno napeljavo, telekomunikacijske vode, cevovode (kanalizacija, vodovod), skrite jaške itd.

Smiselnost uporabe lokatorjev se pokaže pred samim pričetkom izkopavanja na območju (novogradnje, sanacije, prekopavanje terena), kjer bi lahko tekom del prišlo do poškodb instalacij med izkopavanjem. Naročniku del prihranimo eventualne zastoje zaradi poškodovanih vodov, izvajalcu del pa z zakoličbo vodov olajšamo sama strojna dela in prihranimo morebitne stroške popravil. Pomemben vidik je tudi varnost pri izvedbi del, v primeru, da pride do poškodbe elektro instalacije, toplovoda, ipd.

Najpogostejši naročniki naših storitev so izvajalci gradbenih del, komunalna podjetja, podjetja, ki upravljajo posamezne sklope instalacij: toplovodi, kanalizacijski sistemi, plinovodi, ipd. Pomagamo pa tudi vsem, ki bi zgolj radi razjasnili pozicije skritih napeljav.

Vsa dela, ki se nanašajo na lociranje podzemne infrastrukture, ne potrebujejo izkopavanja, v kolikor nam je vsaj na enem mestu omogočen dostop do same instalacije (revizijski jašek, razdelilna omara, vidna instalacija). Točen način izvedbe del in pogoje za opravljanje lociranja določimo ob predhodnem ogledu na mestu samem.

Za več informacij glede lociranja, smo za vas pripravili novo spletno stran https://isci-najdi.si/. Sicer pa nas lahko glede ponudbe za lociranje kontaktirate tudi preko te strani.